Sv. Michal

paranormal slovakia

 Archanjel Michal (Michael)  Ma-Ha-El  „Kto je taký ako Boh“


michael archanjel
Archanjel Michael

Sv. Michal archanjel

Patrón katolíckej Cirkvi v boji proti pokušeniam a diablovi. Ochránca: rytierov, vojakov, obchodníkov, parašutistov, policajtov, námorníkov, pekárov, výrobcov váh, ciachovačov, lekárnikov, sanitárov, tokárov, krajčírov, sklenárov, maliarov, zlatníkov, cínarov, zlievačov, zamestnancov bánk, rádiomechanikov, chudobných, zomierajúcich; cintorínov; patrón dobrej smrti; pri búrke a zlom počasí.


Modlitba k Sv. Michalovi

Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla.
Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc.
A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov,
ktorí sa na skazu duší potulujú po svete.
Amen.


Archanjel Michael reprezentuje prvú osobu najsvätejšej Trojice – OTCA. Dary Ducha svätého Prvého lúča – vieru v Božiu Vôľu. Je anjelskou multidimenziálnou bytosťou, ktorá zachováva rovnováhu medzi pólmi a reguluje hru síl v prípade, že sa začína odkláňať od najvyššieho plánu. Jeho ohnivá energia je jasná, silne očistná, koncentrujúca, zároveň ochraňujúca, zahaľujúca a posilňujúca, keď je vo vašej blízkosti, začnete sa potiť. Nie je naplnená hnevom alebo bojom v ľudskom ponímaní, ale je to sila vychádzajúca z energie lásky a svetla. Môžete vidieť iskry, alebo záblesky svetlomodrého, poprípade nafialovelého svetla.

Vedie rád anjelov, ktorý je známy ako „Cnosti“, dozerá na život nositeľov svetla. Vedie nás k poznaniu, aby sme dodržiavali určité pravidlá a vesmírne zákony, pretože inak opúšťame Božiu jednotu. Ľudia, ktorí si zaistia jeho spoluprácu sa nazývajú „nositelia svetla“ a títo by sa mali zaoberať duchovným vyučovaním alebo liečbou.

Oslobodzuje od závislosti na hmotnom majetku, na sláve, moci. Jeho vyžarovanie mení vedomie moci a autority na láskyplné vedomie naladené na Božiu jednotu. Chráni pred nečasom a bleskami. Pomáha pri boji s drogovými a ostatnými závislosťami. Ochraňuje deti, dáva im pocit bezpečia. Je dobré, keď sa máme možnosť vyplakať zo svojich bolestí, zo svojich krívd a trápení. Zmyslom Michaelovej pomoci oddávna je, aby sa ľudia dostali do styku so svojim vyšším JA. Toto je totiž zdrojom nášho vnútorného pokoja.

Dodáva nám odvahu a smelosť v malých, ale aj veľkých skúškach, pri vážnych rozhodnutiach, zúfalstve a strachu. Jeho zásah do našich životov nemusí byť niekedy z nášho ľudského hľadiska najláskavejší, no určite je najrýchlejší a najúčinnejší. Tie ľudské srdcia, ktoré sa mu bezpodmienečne otvoria, naplní tvorivou silou dobra, túžbou preniknúť k podstate pravdy, seba obetavosťou, rozvahou, múdrosťou a všeobjímajúcou láskou.

V biblii je o ňom písané veľmi často. Bol jedným z tých, ktorí navštívili Abrháma a zadržal mu ruku, keď chcel obetovať svojho syna Izáka. Stál po boku proroka Daniela a vnukol myšlienku Kýrovi, vládcovi Perzie, aby oslobodil Izrael. Ochraňoval a viedol veľkú Juditu, ktorá zoťala hlavu vodcu nepriateľského vojska Holoferna.

Panne Márii zvestoval vstúpenie na nebesia. V raji učil Adama, ako sa má starať o rodinu a ako obrábať pôdu. V novších dobách viedol Johanku z Arku, ktorá povedala svojim inkvizítorom, že to bol práve on, ktorý jej dal impulz a odvahu, aby viedla Francúzsko v storočnej vojne. Zjavil sa s mečom v ruke pápežovi Gregorovi Veľkému, čím vlastne ukončil mor v Ríme. Stal sa predo-brazom rytierov Svätého Grálu. V roku 1950 si ho zvolili za patróna policajtov. Je mu zasvätených veľa kostolov a kaplniek. Najväčším je asi pútnické miesto Mont-Saint-Michel, Hora sv. Michala vo Francúzku.

V jednej z kníh starého zákona sa uvádza, že sa opäť zjaví v celej svojej sláve v dobe, keď nás začnú pohlcovať závažné problémy. Pretože je duchom a vládcom času planéty Zem, ktorá sa dostáva do novej epochy, premeny. Stále častejšie sa nám dostávajú jeho posolstvá prostredníctvom otvorených ľudských bytostí. V deň posledného súdu bude viesť anjelské zbory, aby porazil draka symbolizujúceho diabla, s ktorým podľa biblických textov niekoľkokrát bojoval.
michal anjel
Archanjel Michal

Katolícka cirkev si určila Archanjela Michaela za svojho patróna. Jeho sviatočným dňom je 29. September, kedy mu bola zasvätená bazilika sv. Michala pri rímskej ceste Via Salaria. Z ročných období je mu pripisovaná jeseň, kedy je na našej planéte všetko v najväčšej harmónii a rovnováhe.

Privolajte si Archanjela Michaela kedykoľvek sa niečoho bojíte. Dodá vám odvahu, zaistí vašu bezpečnosť. Poproste aby zosilnil vašu vieru v Božskú realizáciu, pomohol rozvíjať vašu schopnosť chápania, ktoré vás oslobodzuje od vašich utrpení, problémov a obmedzení. Často sa s ním rozprávajte. Vie byť všade tam, kde ho niekto potrebuje, pretože ho neobmedzuje ani čas ani priestor. Vie súčasne pomáhať viac ľudom naraz. Ak ho potrebujete, tak si stačí naňho pomyslieť alebo ho zavolať. Potom už iba treba povedať, čo od neho potrebujete. Pomáha zbaviť vás všetkých negatívnych spomienok na minulosť. Keď potrebujete poradiť so zmyslom života alebo kariérou, je to práve on, kto vám pomôže. Opakovanými apelmi sa môžete zbaviť zlých zlozvykov v spôsobe myslenia, cítenia, vlastností a sklonov.

Sv. Michal je jedným z hlavných anjelov. Preklad jeho mena je vlastne bojový výkrik dobrých anjelov v boji na nebi proti Zlému a jeho anjelmi. Meno Sv. Michala sa niekoľko krát spomína v Biblii. Prvýkrát je to v Knihe proroka Daniela v 10. kapitole, v 13. a 21. verši, keď sa Danielovi zjavil anjel a okrem iného mu povedal: „knieža Perzského kráľovstva stálo proti mne dvadsaťjeden dní a hľa Michal, jedno z prvých kniežat, prišlo mi na pomoc… A teraz sa vrátim bojovať s perzským kniežaťom. Len čo vytiahnem, už prichádza knieža grécke; a niet jediného, kto by mi proti nim pomáhal, okrem Michala, vášho kniežaťa.“

Druhýkrát sa spomína tiež v Knihe Danielovej, v 12. kapitole: „V tom čase povstane Michal, veľké knieža, čo stojí nad synmi tvojho národa.“ Sv. apoštol Júda ho tiež spomína v 9. verši svojho listu: „Keď sa archanjel Michal v rozhovore s diablom prel o Mojžišovo telo, neodvážil sa vyniesť rúhavý výrok, ale povedal: ‘Nech ťa Pán potrestá.‘“ Je to narážka na starú židovskú tradíciu dialógu medzi archanjelom Michalom a satanom o Mojžišovo telo, ktorá sa nachádza v apokryfnom spise Nanebovzatie Mojžiša. Podľa nej archanjel Michal ukryl Mojžišov hrob. Satan ho odhalil a chcel zviesť židovský národ na hriech tým, že by sa Mojžišovi začali klaňať ako svojmu hrdinovi.

Podľa ďalšieho apokryfného spisu Zjavenie Mojžiša sv. Michal takisto strážil telo prvej ženy Evy. Po štvrtý a poslednýkrát sa meno sv. Michala spomína v Knihe Zjavenia apoštola Jána (Apokalypse) 12,7: „Na nebi sa strhol boj: Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi. Bojoval drak i jeho anjeli, ale neobstáli a už nebolo pre nich miesto v nebi.“ Sv. Ján hovorí o konci sveta, no spomína pritom aj začiatok čias.

V Biblii existujú zmienky o pôsobení anjelov aj v iných situáciách: cherubín, strážiaci bránu do raja (Gn 3,24); anjel, cez ktorého dal Boh ľuďom Desatoro; anjel, ktorý sa postavil proti Balaámovi (Nm 22,22); anjel, ktorý bojoval proti Sennacheribovej armáde (2 Kr 19,35). Podľa cirkevných otcov v týchto prípadoch išlo tiež o archanjela Michala, hoci jeho meno sa výslovne nespomína.


Na základe týchto pasáží zo Sv. písma dala kresťanská tradícia sv. Michalovi štyri úrady:
  1. bojovať proti Satanovi.
  2. zachraňovať duše veriacich z moci satana, osobitne v hodine smrti.
  3. ochraňovať Boží ľud – Židov v Starom zákone, kresťanov a Cirkev v Novom zákone.
  4. sprevádzať duše ľudí zo sveta pred Boží súd

Archanjel Michael je považovaný za symbol víťazstva kresťanstva nad pohanstvom, tiež dobra nad zlom, harmónie nad chaosom. Nesie v sebe silu, ktorá dokáže spájať nebo a Zem. Zmierňuje, odstraňuje a uvoľňuje negatívne energie.
sv michal
Saint Michael

Jeho postavenie medzi anjelmi uvádzajú cirkevní učenci rôzne. Grécki otcovia (sv. Bazil a ostatní) hovoria, že Michal je najvyšší spomedzi všetkých anjelov, iní (sv. Bonaventúra), že je najvyšším spomedzi serafínov (prvého z deviatich anjelských chórov). Sv. Tomáš Akvinský vo svojej Summe uvádza, že je hlavným z posledného chóru, chóru anjelov. Rímska liturgia nasleduje gréckych otcov, sv. Michala nazýva „Princeps militiae coelestis quem honorificant angelorum cives“ (vodca nebeských vojsk, ktorého si ctia zástupy anjelov).

Úcta k sv. Michalovi je veľmi stará a rozšírená. Od raných kresťanských čias si ho uctievali kresťania ako svojho patróna. Traduje sa viacero udalostí, pri ktorých sa zjavil a pomohol k víťazstvu nad pohanmi alebo ochránil pred nebezpečenstvom. Jeho sviatok sa slávi 29. septembra, v obnovenom cirkevnom kalendári (r. 1969) sa v ten istý deň slávi sviatok aj sv. archanjelov Gabriela a Rafaela.

Meno Michael sa z hebrejčiny dá preložiť ako “ten, kto je ako Boh” alebo “podobný Bohu”. Archanjel Michael je tak priamo spájaný s Bohom, ale tiež upozorňuje na nesmiernu moc Boha. Otázkou “Kto je ako Boh?” Dáva najavo, že Bohu sa nič nevyrovná. Zároveň však upozorňuje, že každý v sebe nesieme nejakú podobu božstva.

Michael má byť cestou k Bohu, ktorý je časťou každého z nás. Vyzdvihuje božskú jednotu, pomáha v boji s vlastným egom. Bol vyslaný, aby predkladal rýdzu pravdu.

Michael je anjelom vnútorného mieru, pokoja a lásky. Napomáha veriť, posilňuje v okamihoch obáv, neistoty, posilňuje dôveru v Boha aj vo vlastné schopnosti. Dodáva odvahu.


Anjel odvahy

Archanjel Michael motivuje, povzbudzuje k činu, radí ľuďom, ktorým smerom sa majú vydať. Pomáha tým, čo blúdia alebo tým, čo sa boja pohnúť ďalej.

Michael je tiež anjelom umierajúcich. Archanjel Michael sprevádza ľudskú dušu, ktorá práve opustila telo. Stojí pri nej a žiada o súcit. Je tiež symbolom spravodlivého súdu, preto býva zobrazovaný aj s váhami v rukách.

V moslimskej viere má Michael šafranové krídla s mnohými ústami, ktoré prosia o milosť pre celé ľudstvo.


Anjel s mečom

Svojou krásou má archanjel Michael prekonať všetkých ostatných anjelov.

Býva zobrazovaný v červenom a zelenom rúchu, alebo v žiarivo striebornom brnení. V rukách má často meč. Ten symbolizuje nezlomnú silu Michaela, ktorá pochádza od samotného Boha. Slúži k boju so zlom a dáva silu na prekonanie všetkých prekážok, oslobodzuje od strachu.

Svojim svetelným mečom Michael tiež presvetľuje našu dušu, prečisťuje myseľ, prináša harmóniu a uzdravenie.

Archanjel Michael je tiež nositeľom ohnivej energie, v jeho prítomnosti je možné pociťovať teplo.


archanjel michal
Michal archanjel

V jednej z kníh Starého zákona, v knihe Danielovej, sa uvádza, že archanjel Michael sa zjaví opäť v celej svojej sláve v dobe, v ktorej sa bude náš svet zaoberať skutočne závažnými problémami. Keďže bol stanovený duchom a vládcom času planéty Zem práve v prebiehajúcej ére ľudskej histórie, je možné, že kritické obdobie už nastalo…

Stále častejšie navštevuje v rôznych častiach sveta množstvo otvorených ľudských bytostí naraz a vstupuje skrz ne do kontaktu i s ostatnými – a to s tými ktorí ešte neuverili…

Meno nebeského kniežaťa Michaela znamená v preklade „Kto je ako Boh?!“, čo je vlastne určitá forma bojového pokriku, ktorým nebeský generál anjelskej armády zrážal z nebies Luciferovych zastáncov ako aj Lucifera samotného. V kumránskych zvitkoch od Mŕtveho mora vystupuje vo vojne synov svetla so synmi temnoty ako bojovník s drakom a jeho premožiteľ. Predpokladá sa, že Židia postavu archanjela Michaela prevzali z chaldejské viery, v ktorej bol dobrým ochranným duchom a božstvom. Už vtedy jeho hrdinské činy zamestnávali ľudskú obrazotvornosť oveľa viac, než skutky ktoréhokoľvek iného anjela.

Archanjel Michael stojí na nebesiach najbližšie Najvyššej bytosti, priamo po jej pravici, ale rovnako tak na Zemi po pravici každého človeka. Na rozdiel od toho čo nám poskytuje náš pozemský svet a dnešná doba, tvorí celkom sám akúsi neúplatiteľnú, mravne neskorumpovateľnou nebeskou „hradnú stráž“ – nie len iba reprezentatívnu, okrasnú a sprevádzanú škandálmi, ale celkom funkčnú, príkladnú a následovaniahodnú… Je najvyšším božím poslom lásky a milosti. Bol určený patrónom katolíckej cirkvi, ale taktiež nemeckého národa. Taktiež ochraňuje pred bleskami, nečasom a nepohodou.

Michael je archanjelom Slnka podobne ako Gabriel archanjelom Mesiaca. Z týždenného kalendára mu patrí nedeľa, čiže deň, kedy Stvoriteľ odpočíval po Stvorení sveta. Z ročných období mu podlieha jeseň, v ktorom je z nebeského anjelského hľadiska na našej planéte všetko v najvyššej možnej a dosiahnuteľnej harmónii a rovnováhe, vrátane dňa aj noci…

V islamskej tradícii z jeho sĺz preliatych za hriešnikov povstali cherubovia.

V Biblii sa archanjelom Michaelom stretávame pomerne často. Zjavil sa Mojžišovi v podobe horiaceho kríku a priebehu jeho pohrebu sa prel o jeho telo so Satanom. Bol jedným z troch mužov, ktorí navštívili Abraháma a neskôr zadržal jeho ruku, keď chcel obetovať svojho syna Izáka. Bol poslom Izákovho narodenia. Za jedinú noc sám porazil armádu asyrského kráľa Senacheriba, obliehajúceho Jeruzalém, v počte 185 tisíc mužov. Stál po boku proroka Daniela a vnukol Kýrovi, vládcovi Perzie, aby oslobodil Izrael. S veľkou pravdepodobnosťou viedol a ochraňoval biblickú Juditu pri odvážnom počine: sťatie hlavy vodcu nepriateľského vojska Holofrena, ktorý obliehal jej mesto…

Panne Márii zvestoval vystúpenie na nebesá a pripravoval ju na smrť ako aj na blízke stretnutie s tým, kto je „veľký a nádherný“. Sprevádza zážitkom umierania a smrti ľudské bytosti, pričom v kresťanstve býva označovaný za anjela smrti.

V novšej dobe sa zjavil Konstantinovi Veľkému, s mečom v ruke pápežovi Gregorovi Veľkému (čím ukončil v Ríme mor, kde následne dal papež umiestniť Michaelovu sochu na bývalé Hadrianovo mauzoleum, preto ho dnes nazývame Anjelský hrad). V jednom z najznámejších pútnických miest Talianska po Ríme a Lorete, v jaskyni na vrchu Gargano v Apúlii, sa v piatom storočí objavil dokonca trikrát. Viedol ako duchovný vodca Johanku z Arku, a stal sa predobrazom rytierov Svätého Gralu a všetkých rytierov celkovo…

V deň posledného súdu povedie anjelské zbory aby porazil draka – ktorý symbolizuje diabla, s ktorým už niekoľkokrát podľa biblických textov zvádzal boj.

Michaelov zásah do našich životov nemusí byť vždy z nášho omedzeného hľadiska najláskavejší, ale určite však najúčinnejší a najrýchlejší.
anjel michal
Archanjel Michael

Michael dodáva odvahu a smelosť vo veľkých ako aj v malých skúškach akéhokoľvek typu, ale za jedinej podmienky a to, že sme sa zbavili zloby, hnevu, pudovej vášnivosti, žiadostivosti, ješitnosti, urážlivosti, pýchy, fajnovosti, ziskuchtivosti a vypočítavosti. Ľudské srdcia, ktoré sa mu bezpodmienečne otvoria naplní horiacou tvorivou vôľou dobra, sebaobetavou túžbou preniknúť k podstate pravdy, mravnou silou, rozvahou, múdrosťou a skutočnou láskou. V jeho mene môžeme svoje duše i životy zbaviť všetkého bezcenného a bezvýznamného. Náš správny úsudok sa účinkom jeho zlatej farbenej energie stane nezávislý na akejkoľvek sympatii či antipatii…

Archanjel Michael býva zobrazovaný so štítom a mečom (čo značí spôsob, akým môže zasiahnuť aj do našej existencie), prípadne s kopijou. Niekedy však býva zobrazovaný s váhami, čo však na symbolickej úrovni nezodpovedá celkom jeho nebeskej úlohe. Váhy predstavujú posudzovanie a súdenie, čo pripadá iba Najvyššej bytosti, kde je Michael najvyšším vykonávateľom daných rozhodnutí.

Sviatočným dňom archanjela Michaela, prvého z nebeských kniežat je 29 september, kedysi výročný deň zasvetenia baziliky s. Michaela pri rímskej ceste Via Salaria. Predtým bol každému z troch kresťanských archanjelov vyhradený osobitný deň zasvetenia, ale neskoršie bol určený rovnaký deň a to  29 septembra.

späť na hlavnú stránku